Technické služby Námestovo

adresa :

  

Miestneho priemyslu 560

psč mesto : 

 

029 01 Námestovo

okres :

   

 Námestovo

riaditeľ :

 

PhDr. Mgr. Martin Miklušičák

telefón :

 

043/5523873

fax :

 

043/5522750

email :

 

techsluno@techsluno.sk

www :

 

www.techsluno.sk

  IČO:

  DIČ:

IČ DPH: 

 

 30222281

 2020569012

SK 2020569012

popis činností :

 

  1. údržba a výstavba siete verejného osvetlenia - oprava a údržba mestského rozhlasu - oprava a údržba dopravného značenia - elektroinštalačné práce - práce s mechanickou plošinou
  2. údržba a výstavba plôch verejnej zelene - opravy a údržba zariadení parkov a detských ihrísk
  3. údržba miestnych komunikácií - letná údržba: umývanie a kropenie miestnych komunikácií, mechanické a ručné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
    - zimná údržba: odhŕňanie a odvoz snehu z miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev - vysprávka miestnych komunikácií obaľovanou drťou - údržba cestných vpustí, priepustov, schodov a verejných priestranstiev
  4. likvidácia odpadov - odvoz domového odpadu, komunálneho odpadu - separovaný zber komunálneho odpadu - prevádzkovanie skládky odpadu ktorý nie je nebezpečný - opravy a predaj všetkých druhov nádob na komunálny odpad - likvidácia nelegálnych (divokých) skládok odpadu
  5. dopravná činnosť vozidlami a práce mechanizmami
  6. obchodná a predajná činnosť
  7. organizácia hospodári v súlade so schválenými rozpočtovými pravidlami, spravuje majetok, ktorý mu uznesením určuje mestské zastupiteľstvo a mestský úrad Podnik Technické služby mesta Námestovo hospodári ako samostatný právny subjekt

 

Úsek dopravy a mechanizácie:  Anton Kolenčík
 telefón: 043/55 22 750
 mobil: 0905512 901
Verejné osvetlenie / energetika  Ing. Milan Sirota
 mobil: 0944 154 335
Úsek odpadového hospodárstva:

Ing. Katarína Sečová
mobil:0911 461 529

Mgr. Veronika Floreková
telefón: 043/55 24 951

Ekonomický úsek:  Irena Ľubeková
 mobil: 0905 967 317

Mgr. Viera Hvoľková 
telefón: 043/55 24 951

mapa_mesta.jpg