Faktúry

 faktúry 2012

faktúry 2013

faktúry 2014

faktúry 2015 1-3

faktúry 2015 4-7

faktúry 2015 8-10

faktúry 2015 11-12

faktúry 2016

faktúry k 13.5.2016

faktúry k 12.9.2016

faktúry k 31.12.2016

faktúry k 31.3.2017

faktúry k 23.6.2017

faktúry k 30.9.2017

faktúry k 31.12.2017

faktúry k 31.5.2018

faktúry k 31.7.2018

faktúry k 30.11.2018

faktúry k 31.12.2018

faktúry k 30.04.2019

faktúry k 31.05.2019

faktúry k 31.07.2019

faktúry k 31.08.2019

faktúry k 30.09.2019

faktúry k 30.11.2019

faktúry k 31.12.2019

faktúry k 31.1.2020

faktúry k 29.2.2020

faktúry k 31.3.2020

faktúry k 30.4.2020

faktúry k 31.5.2020

faktúry k 31.7.2020

faktúry k 31.8.2020

faktúry k 30.9.2020

faktúry k 31.10.2020

faktúry k 30.11.2020

faktúry k 31.12.2020

faktúry k 31.1.2021

faktúry k 28.2.2021

faktúry k 31.3.2021

faktúry k 30.4.2021

faktúry k 31.5.2021

faktúry k 30.6.2021

faktúry k 31.7.2021

faktúry k 31.8.2021

faktúry k 30.9.2021

faktúry k 31.10.2021

faktúry k 30.11.2021

faktúry k 31.12.2021

faktúry k 31.1.2022

faktúry k 28.2.2022

faktúry k 31.3.2022

faktúry k 30.4.2022

faktúry k 31.5.2022

faktúry k 30.6.2022

faktúry k 31.7.2022

faktúry k 31.8.2022

faktúry k 30.9.2022

faktúry k 31.10.2022

faktúry k 30.11.2022

faktúry k 31.12.2022

faktúry k 31.1.2023

faktúry k 28.2.2023

faktúry k 31.3.2023

faktúry k 30.4.2023

faktúry k 31.5.2023

faktúry k 30.6.2023

faktúry k 31.7.2023

faktúry k 31.8.2023

faktúry k 30.9.2023

faktúry k 31.10.2023

faktúry k 30.11.2023

faktúry k 31.12.2023

faktúry k 31.1.2024

faktúry k 29.2.2024

faktúry k 31.3.2024